NARUČIOCI

Usluge koje pružamo naručiocima u javnom sektoru:
 1. Izrada internog akta – pravilnika o uređenju procesa javne nabavke kod naručioca
 2. Izrada godišnjeg plana javnih nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama
 3. Izmene i dopune plana javnih nabavki u toku godine
 4. Izrada kvartalnih izveštaja i dostavljanje nadležnim institucijama
 5. Sprovođenje nabavki na koje se Zakon ne primenjuje
 6. Sprovođenje postupka javne nabavke dobara, usluga ili radova:
  • Izrada dokumenata o pokretanju javne nabavke
  • Izrada konkursne dokumentacije i poziva za podnošenje ponuda
  • Izrada odgovora i pojašnjenja na zahtev potencijalnih ponuđača
  • Odgovori i pojašnjenja na zahtev potencijalnih ponuđača
  • Učešće iskusnog sertifikovanog službenika za javne nabavke u komisiji za javne nabavke
  • Pregled i stručna ocena ponuda
  • Izrada izveštaja o stručnoj oceni
  • Izrada odluke o dodeli ugovora, odluke o obustavi postupka ili odluke o zaključenju okvirnog sporazuma
  • Izrada ugovora ili okvirnog sporazuma
  • Izrada obaveštenja o zaključenom ugovoru
  • Izrada i objavljivanje odluke o izmeni ugovora
 7. Postupanje po podnetom zahtevu za zaštitu prava
 8. Izrada i objavljivanje i svih ostalih oglasa o javnoj nabavci na Portalu javnih nabavki i Portalu službenih glasila Republike Srbije i baza propisa
 9. Konsultacije usmene i pisanim putem sa stručnim konsultantima Milveco Consultinga
 10. Za naručioce sprovodimo i tenderske procedure za zaključenje ugovora o javno – privatnom partnerstvu i koncesiji u skladu sa Zakonom o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama
 11. Za naručioce korisnike sredstava iz EU fondova sprovodimo PRAG procedure

O NAMA

Ekspertski tim za Javne nabavke i tendere
Organizatori najaktuelnijih savetovanja

KONTAKT

tenderi@milveco.com
+381 63 531 581
+381 11 4516 820

Copyright © 2024 Milveco Consulting. Sva prava zadržana.