PONUĐAČI

Usluge za privatne firme koje žele da učestvuju na tenderima:
 • Praćenje raspisanih poziva za podnošenje ponuda za javne nabavke u Republici Srbiji, pronalaženje odgovarajuće nabavke za konkretnog ponuđača i slanje e-poštom
 • Analiza konkursne dokumentacije određenog tendera i tumačenje postavljenih uslova, tehničkih zahteva i kriterijuma za ocenu ponuda
 • Izrada zahteva za pojašnjenjem ili izmenom konkursne dokumentacije i blagovremeno dostavljanje naručiocu
 • Izrada „check liste“ – uputstva za pripremu neophodne dokumentacije za podnošenje ponude
 • Instrukcije za pribavljanje dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke
 • Priprema ispravne ponude i blagovremeno dostavljanje naručiocu
 • Prisustvo otvaranju ponuda kod naručioca
 • Izrada i dostavljanje blagovremenog zahteva za uvid u ponude drugih ponuđača kod naručioca
 • Odlazak kod naručioca radi uvida u dokumentaciju i analize ispravnosti ponuda drugih ponuđača
 • Stručna pomoć u vođenju postupka zaštite prava (izrada zahteva za zaštitu prava, žalbe na zaključak naručioca i podnošenje Republičkoj komisiji za zaštitu prava)
 • Komunikacija sa naručiocem u strogo definisanim zakonskim rokovima
 • Konsultacije telefonom ili e-poštom
 • Za račun ponuđača pripremamo i podnosimo ponude i za tendere u drugim državama

O NAMA

Ekspertski tim za Javne nabavke i tendere
Organizatori najaktuelnijih savetovanja

KONTAKT

tenderi@milveco.com
+381 63 531 581
+381 11 4516 820

Copyright © 2024 Milveco Consulting. Sva prava zadržana.